Beste mensen, aan de vooravond van Hervormingsdag  stuur ik u  Nieuwsbrief OecuMenens nr 18  met o.a. aandacht voor 500 jaar Reformatie, nieuws uit de oecumenische gemeenschappen (voormalige LOP gemeenschappen), foto's van de jubileumdag van de 7evende Hemel en een nieuw adventsproject.

Veel leesplezier.

Met vriendelijke groet, Jeannette van Andel

---


NUMMER 17                OKTOBER 2017   

UITGAVE: STICHTING OECUMENENS

www.oecumenens.nl

Stichting OecuMenens

Graag willen wij u uitnodigen mee te werken aan de inhoud van de Nieuwsbrief door artikelen aan te leveren die van belang zijn voor de oecumene. Of door ons en elkaar attent te maken op oecumenische activiteiten.

Donateur:  wilt u donateur worden of een gift geven?  Zie de gegevens onderaan.

Hartelijk dank!

---

Column:

 

Bezoek aan 'Gods Werkhof'

column door Jeannette van Andel

De priorij 'Gods Werkhof' in Werkhoven werd in 1960 geopend als klooster van zusters Augustinessen die voorheen in Maarssen woonden. Het klooster in Maarsen was gesticht door Augustijnen die graag een contemplatief Augustinessen klooster wilden. 

Meer lezen.

---

Intrede nieuwe voorganger Jan-Peter Prenger in Emmaüs Ede

In een feestelijke viering op 24 september j.l. heeft Jan-Peter Prenger zijn intrede gedaan in Emmaüs Ede. Na een lange periode is hiermee de functie van voorganger uit PKN verband weer vervuld, en wel met een volledige focus op de oecumenische gemeenschap van Emmaüs in de wijk Rietkampen in Ede. Jan-Peter was hiervoor verbonden aan de PKN wijkgemeente Zeist-West. 

Meer lezen.

---

Ds. Hans Reedijk naar Zeevang& Oudendijk

In de prachtige oude kerk in Beets, een rijksmonument, werd Hans Reedijk 29 oktober bevestigd als predikant van de Protestantse Gemeente Zeevang & Oudendijk. Hiertoe behoren 11 dorpen in Noord Holland tussen Purmerend en Hoorn. Hans Reedijk was tot 2012 als predikant verbonden aan de Missionair Oecumenische Gemeenschap in Purmerend en daarna aan de Open Hof in Ede en deels …

Meer lezen.

---

Oecumenisch Platform NH uit de as herrezen, een ontmoetingsplek voor iedereen die de oecumene een warm hart toedraagt.

Per 1 januari 2017 is de Provinciale Raad van Kerken Noord Holland opgeheven. De animo vanuit de achterban verdween langzaam maar zeker en de gemiddelde leeftijd van de leden van de Raad was omstreeks de 70 levensjaren. In de praktijk werd er vanuit de plaatselijke raden van Kerken ook geen beroep meer gedaan op de Provinciale Raad van kerken. Een …

Meer lezen.

---
---

Symposium over waarden en identiteit

Maandag 11 september 2017 waren de pastores Jan van der Steen en Harald Münch namens de bisschoppen op een symposium met het thema‘Values-driven politics in a time of identity crisis’. Organisator was een netwerk van hoogleraren, generaals en politici uit de pax-beweging en de geestelijke verzorging binnen het Nederlandse Ministerie van Defensie. Alle deelnemers aan het symposium hadden een duidelijke affiniteit met het christendom: oosters-orthodox, rooms-katholiek en protestants.

---
---

Nu doorpakken tot 2021

Kerken moeten de komende tijd veel meer gaan samenwerken op plaatselijk en regionaal niveau. Dat kan verder bijdragen naar verdere stappen op internationaal niveau. Belangrijke moment bij die verdere toenadering, kan het jaar 2021 zijn, als het 500 jaar geleden is dat Maarten Luther op de Rijksdag in Worms in de ban werd gedaan.

---

Verkenning Kerkennacht 2019

Als het aan de kerken ligt die in 2017 een kerkennacht organiseerden, komt er in 2019 een nieuwe editie van de Kerkennacht. De helft van de deelnemende kerken weet nu al dat men dan weer van de partij zal zijn. De tijd – rond de kortste nacht – vindt men het meest geschikt voor zo’n evenement. Dat impliceert dat de kerkennacht 2019 plaatsvindt in het weekend van vrijdag 21 juni tot zondag 23 juni 2019.

---

Week van gebed 2018

 

21-28 januari 2018

 Materiaal beschikbaar: meer informatieVoor bestelformulier: klik hier

---

EN VERDER 

---

500 jaar Reformatie, Oecumene in Zeist, 50 van de 500 jaar

door Henk Bloem (binnenkort 50 jaar priester)

In 1979 werd ik (parttime) pastoor in nieuwbouwwijk Zeist-West. Daar was één kerk: het Kerkelijk Centrum. Zondagmorgen vierden om 9.00 uur de rooms-katholieken in de kleine, om 9.30 de gereformeerden in de grote, om 10.30 de hervormden in de kleine en om 11.00 uur, als de gereformeerden klaar waren, de rooms-katholieken in de …

Meer lezen.

---

God in ons midden

NIEUW: project voor Advent en Kerst
ADVENTSKALENDER
voor volwassenen + 
aansluitend project voor kinderen!

 Corja Bekius, Cocky Fortuin – van der Spek, Andries Govaart en Ingrid de Zwart

---

Heilige onrust

Op dinsdag 21 november a.s. gaat Frits de Lange in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort vanaf 20.00 uur in gesprek met aanwezigen over zijn laatste boek Heilige Onrust - Een pelgrimage naar het hart van de religie. De bijeenkomst vindt plaats op initiatief van de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt, de protestantse wijkgemeenten Fonteinkerk, de vrijzinnige combinatie Johanneskerk en de protestantse …

Meer lezen.

---
---

Foto's Jubileumfeest

Met bijna honderd mensen vierden we op 6 oktober (2017) het 20-jarig jubileumfeest van de 7eH in het Akousticum te Ede, een feest van vrolijkheid, ontroering en verbinding. Dat het prachtig was, is te zien op de fraaie foto's van Rob van Herwaarden: de feestfoto's

---

Nieuwe voorstelling 'De stem van Zand'

'De stem van Zand. Het verhaal van Izaäk en Rebecca', is een nieuwe voorstelling van David Gast en Joyce Schoon. Het gaat over mensen van nu in een verhaal van toen. 

Lees meer...

---
---

Geslaagde Inspiratiedag

 

Op 23 september hield Kairos-Sabeel een inspiratiedag in Amersfoort. Centraal stond de presentatie Uitverkoren volk?, een vertaling van een boekje van de bekende oudtestamenticus Walter Brueggemann.

---
---

Over ons

Het visioen van de Oecumenische Vrouwensynode is een wereld waarin in veelkleurigheid van godsdienst, huidskleur, cultuur, etniciteit, leeftijd en seksuele voorkeur, kortom in gerechtigheid wordt samengeleefd. In het bijzonder richt de Vrouwensynode zich hierbij op de gelijkwaardigheid van gender binnen religie en kerk. Lees hier meer over ons.

 

---

Verslag 'Welke weg kies jij'

Hoe weeg je je keuze? Hoe toets je je keuze? Hoe communiceer je je keuze? Die vragen stelde dagvoorzitter Hella van der Wijst op de bijeenkomst van het nieuwe Netwerk voor Katholieke Vrouwen op 7 oktober 2017 in het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen. Joanne Seldenrath schreef een verslag.

Op de website van het netwerk is het verslag te lezen: klik hier

Ook kun je je aanmelden voor het netwerk: klik hier.

---
---

Taede Smedes in Mariastede

maandag 13-11-2017 om 19.30 uur de tweede lezing in het seizoen 2017/2018 van de initiatiefgroep van de afdeling West Noord-Brabant van de Mariënburgvereniging:

GOD, IETS OF NIETS?
de postseculiere maatschappij
tussen geloof en ongeloof

Mariastede,
Sint Theresiastraat 44 in Roosendaal. 
De toegangsprijs bedraagt 10,00 euro.

Lees meer...

---
---

Litteken(2) zorg als systeem

Bijna was de wond genezen die Erik Borgman mee terugnam van zijn reis naar Irak dit voorjaar (zie column Litteken). Toen traden er complicaties op en moest hij op zwerftocht door de hedendaagse zorg. Deze blijkt soms pijnlijk veel weg te hebben van een woestijn. Wat is er aan de hand met onze zorg? ‘Gelukkig de zorgzamen, want zij zullen zorgzaamheid ondervinden.’

Door Erik Borgman

---
---

FORUMDAG

De forumdag van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit 2017  zal plaatsvinden op zaterdag 25 november in het  auditorium van Catharijneconvent, Utrecht. Een bijzondere locatie en gekoppeld aan een bijzondere tentoonstelling over Maarten Luther.
lees verder

 

Praktische gegevens
Zaterdag 25 november, 10.30 – 16.30, Auditorium Catharijne Convent, Lange Nieuwstraat 38 3512PH Utrecht. Deelname: €20 pp, inclusief koffie, thee, lunch en entree tentoonstelling. Studenten half geld. Aanmelding voor 15 november door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening NL58 INGB 0006489634, t.n.v. Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, onder vermelding van ‘ontmoetingsdag 2017’.

---
---

Laudato Si': aanjager voor een serieus klimaatbeleid

 

Als de berichten kloppen, die de kranten noemt over de doelen van het nieuwe kabinet, zal Nederland komende jaren hard aan de slag gaan om de internationale afspraken na te komen. Het nieuwe kabinet zou de doorwerking van de gestelde milieudoelen willen registreren in meetbare cijfers. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Op dit moment onderneemt Nederland nog onvoldoende klimaatactie blijkt uit een onderzoek van de OECD (letterlijk: de Organisatie voor Economische Coöperatie en Ontwikkeling).

Lees meer...

---

Ecclesia Reformata semper reformanda

 

 

Terwijl katholiek en protestant zich opmaakt voor de herdenking van 500 jaar Reformatie, is het goed om te beseffen dat de Reformatie niet de eerste scheur was die zich voltrok in het Lichaam van Christus en ook niet de laatste. De breuk met het Jodendom en de breuk met de Kerk van het oosten gingen daaraan vooraf. De Reformatie zelf is een repeterende breuk geworden, die nog steeds niet tot een afronding is gekomen.

Lees meer...

---

AGENDA

 

13 november: God, iets of niets? Roosendaal

21 november: 'Heilige onrust' , Frits de Lange, Amersfoort

25 november: Forumdag  Oecumenisch Forum Katholiciteit, Utrecht

21-28 januari: Week van gebed voor de eenheid

 

 

---

De Nieuwsbrief OecuMenens is een uitgave van de Stichting OecuMenens, voor mensen die het menen met oecumene. De nieuwsbrief wordt eenmaal per 2 maanden uitgegeven.

Wilt u andere mensen erop attent maken? Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden via info@oecumenens.nl. Een abonnement is gratis.

Wilt u ons financieel steunen, graag! U kunt uw bijdrage overmaken op Banknummer: NL 38 ASNB 8809309715 tnv Stichting OecuMenens, Zeist.

De Stichting OecuMenens heeft een ANBI status.

---