De vlam van de oecumene blijft altijd branden

WEEK VAN GEBED 2017 EDE

Inleidende woorden
Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Ede vond in Ede van zondag 15 januari tot en met zondag 22 januari de week van gebed plaats. Deze week kent een jarenlange traditie binnen de kerken die aangesloten zijn bij de landelijke Raad van Kerken en/of MissieNederland. Deze twee organisaties hebben nauw samengewerkt bij het samenstellen van materiaal dat bij de vieringen in het kader van deze week gebruikt kan worden. Het gaat daarbij in deze week vooral om vorm en uitdrukking te geven aan de groeiende eenheid tussen de kerken in Nederland.
Het thema van de afgelopen week was: “ Jouw hand, mijn glimlach”, dit naar aanleiding van de tekst in 2 Korintiers 5: “Wat ons drijft is de liefde van Christus”.
In 2016 besloot de Edese Raad van Kerken, na een pauze van een paar jaar, weer deel te nemen aan deze Week van Gebed. Een paar enthousiaste vrijwilligers hebben samen met predikanten en voorgangers een programma samengesteld, dat recht heeft gedaan aan de diversiteit van de deelnemende kerken in Ede, maar ook aan het streven om samen te bidden voor de eenheid van Christenen in deze verdeelde en vaak hectische wereld. Door ons geloof kunnen we ons met elkaar en met Jezus Christus als de opgestane Heer, verzoenen.

Week van Gebed in Ede vanuit de RAAD VAN KERKEN
Zo zijn er deze week gebedsdiensten geweest in de Beatrixkerk, waar ds. Caroline Oosterveen een inspirerende start van de week heeft gegeven. Er werd samen gebeden voor het slopen van hekken en muren, gemaakt door mensenhanden.
Deze dienst werd gevolgd door een viering op maandag in Emmaüs onder leiding van Janneke Bron. Bij deze viering was ook EdeTV kort aanwezig, en zo was het mogelijk dat Erna Hulstein en ondergetekende aan de kijkers een korte uitleg gaven over doel en missie van de week van gebed. Gebeden werd voor een leefbare wereld waar alle mensen in vrede kunnen wonen.
Daarna was het de beurt aan Tineke Werner die in de Lutherse Kerk een viering leidde, die mede in het teken van het Lutherjaar stond. Tenslotte waren het de Duitse kerken die dit jaar aan de wieg hebben gestaan van het thema “verzoening” en de uitwerking daarvan in deze week.
Woensdag kwamen we samen in de Sint Antonius van Padua Kerk waar Wytze Laverman ons meenam in de katholieke traditie van stiltemomenten, van kaarsen aansteken, en het licht van Christus naar buiten brengen als symbool van Christus:
Gij zijt het licht de wereld, dat door ons verspreid mag worden.
Donderdag hoorden we in de Turkse moskee hoe de imam ons woorden uit de Koran voorhield, waaruit we met elkaar de verbondenheid van gelovigen konden voelen, die het beste voor deze wereld met elkaar zoeken.
Op vrijdag baden we samen met majoor Peter Slingerland van het Leger des Heils om het goede in alle mensen te zien.
Zaterdag ging Peter Looijen ons in De Ark van de Hervormde Gemeente Ede, voor in gebed om zicht te krijgen op mensen die anders dan wij zijn en dat wij trachten om ons hart voor hen open te stellen.

-Afsluitende gebedsdienst in de Open Hof
De afsluiting van de week van gebed vond zondag 22 januari plaats in de Open Hof.
De voorganger, Hans Reedijk bemoedigde ons met de woorden:
“Gegroet, wie gastvrijheid verleent, aan mensen zonder een dak boven het hoofd;
Gegroet, wie verbinding zoekt, met mensen die worden gekleineerd en vernederd;
Gegroet, wie niet in onmin met anderen wil leven, maar de verzoening wil vieren”.

Het thema “verzoening” kwam in deze gebedsviering ook weer terug in de overweging over het verhaal van de broers Jacob en Esau die zich weer verzoenden na jaren van scheiding. Verzoening betekent niet dat je alles altijd samen moet doen, maar dat je elkaar vrij kunt laten om op een eigen plaats, in de eigen context, tot zegen te zijn van anderen.
We zongen samen met de cantorij van de Open Hof en spraken ons geloof in een betere wereld uit:
“We willen geloven in het recht van mens tot mens, in de open hand in de geweldloosheid. We willen geloven, dat alle mensen, mensen zijn. Dat de orde van het onrecht wanorde is. We willen geloven in de liefde die verdraagt. In de weg van mens tot mens. In een woord dat zegt, wat het zegt. Wij willen geloven in de kleine daad, in de macht van het goede, in vrede op aarde. In Gods eigen droom: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont, voor allen.”

Deze boodschap klonk de hele week door en dat was voor iedereen die meedeed een bemoediging, want alleen door samen te bidden en te werken (“Ora et Labora”) kunnen we als kerken stappen zetten om verbindingen te leggen. Zo baden we ook met elkaar:
“Doorbreek onze muren, bind ons opnieuw aan elkaar, dan zal de aarde open voor u een bloeiende hof zijn“.
Moge dat voortdurend in kerk en samenleving een boodschap zijn die vanuit de oecumenische gemeenschap in Nederland en in de wereld om ons heen, doorklinkt voor iedereen.

Namens de Raad van Kerken te Ede
Albert Schol,
voorzitter
albertschol@hetnet.nl

Nieuws