De vlam van de oecumene blijft altijd branden

Stichting OecuMenens

Stichting OecuMenens

De Stichting OecuMenens heeft onder meer tot doel het uitgeven van tijdschriften
(nu digitale nieuwsbrief) en publicaties ter bevordering van de oecumene en verder al wat met een  en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords. ( uit de statuten)
De Stichting probeert steun te geven aan alle oecumenische initiatieven die lokaal of landelijk worden genomen, ondermeer bij het organiseren van landelijke ontmoetingsdagen.
De Stichting OecuMenens is ongeveer tegelijk met het Landelijk Oecumenisch opgericht (1988) en heeft vele jaren een oecumenisch blad, ‘OecuMenens, voor mensen die het menen met oecumene’, uitgegeven. Later is in samenwerking met Kerk en Vrede, de Basisbeweging en de Vereniging van Religieuzen voor gerechtigheid en vrede een nieuw blad ontwikkeld, ‘Vier in Eén’. Dit is later overgegaan in het tijdschrift ‘Vonk’.
Deze ‘Vonk’ is in 2004 gedoofd, maar de vlam van de oecumene is blijven branden!
Het Landelijk Oecumenisch Platform (LOP) is in 1988 opgericht om de vele oecumenische groepen en gemeenschappen in Nederland te inspireren, elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.
Het L.O.P. heeft die functie vele jaren vervuld, maar heeft zichzelf in oktober 2014 opgeheven, enerzijds omdat oecumenische samenwerking intussen meer gewoon geworden is, anderzijds omdat de bestaansgrond van het LOP in een veranderde kerkelijke cultuur verdwenen was.

De Stichting OecuMenens heeft een privacybeleid opgesteld:
Privacyverklaring

Nieuwsbrief: de Stichting geeft eenmaal per 2 maanden een nieuwsbrief uit. Men kan zich hierop abonneren via info@oecumenens.nl

Het bestuur van de Stichting OecuMenens bestaat statutair uit:
Leo Kuipers, voorzitter
Jeannette van Andel, secretaris
Jannes Tijsen, penningmeester

KvK nummer: 41184206
RSIN nummer 006690804

Banknummer: NL 38 ASNB 8809309715

Postadres : Stichting Oecumenens
Korhoenlaan 56
3704ES ZEIST
E-mailadres: info@oecumenens.nl

Beloningsbeleid
Alle door de leden van de Stichting Oecumenens verrichte werkzaamheden worden zonder enige vergoeding verricht.

Financiële verantwoording
De inkomsten van de Stichting bestaan uit giften van de lezers van de Nieuwsbrief. Op 1 januari 2018 bedroeg het banksaldo ca. € 1900,– Er zijn jaarlijkse kosten voor onderhoud van de website. Een eventuele Ontmoetingsdag zal worden bekostigd d.m.v. bijdragen van de deelnemers.

ANBI status
Een ANBI status is per 1 mei 2015 aangevraagd en toegekend anbi

Nieuws